Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad dvs. vetenskapligt beprövad psykologisk behandlingsform. KBT grundar sig på forskning och teoribildning från bl.a. inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi för att på så optimala sätt som möjligt utveckla förståelse och riktlinjer för behandling av varierade psykisk problematik. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT) uppmärksammats allt mer under de sista 10 åren inom det som kommit att kallas tredje vågens KBT. ACT syftar till att hjälpa människor hitta ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till tankar och känslor inte bara för att uppnå en minskning av problem utan för att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. Utvecklingen och utvärderingsarbetet av ACT har till viktiga delar skett av personer verksamma i Sverige och intresset för ACT har under senare år setts öka inom vården, psykiatrin, psykoterapin, skolan och organisationsvärlden. Till processer som man arbetar med inom ACT hör bl.a. acceptans och mindfulness syftande till att hjälpa oss att reagera mindre ”automatiskt” på det som vi t.ex. känner och tänker och minska olika former av undvikanden som kan riskera onödigt lidande. I samtal och ofta med stöd av olika övningar arbetar man istället mot att kunna agera utifrån vad situationen kräver och det man värdesätter som betydelsefullt i ens liv.

I och med det evidensbaserade behandlingsfokuset vid KBT och Psykologpraktik AB finns en ständig utvärderingsinriktad koppling mellan teori och praktik och individens behandlingsutveckling. Kontinuerlig kompetenshöjande fortbildning och integration av nya vetenskapliga rön bidrar till en ständig utveckling av de psykologiskt inriktade behandlingsmetoderna som används i verksamheten.

Läs gärna mer om psykologiskt inriktat behandlingsarbete och KBT via nedanstående länkar till Beteendeterapeutiska föreningens hemsida:
Information om kognitiv beteendeterapi (KBT) »
Vad är KBT – allmänt, historiskt, kliniska tillämpningar, rekommenderad litteratur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *