Hur går KBT till?

Vad utmärker en KBT-inriktad behandlingskontakt?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad dvs. vetenskapligt beprövad psykologisk behandlingsform. KBT grundar sig på forskning och teoribildning från bl.a. inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi för att på så optimala sätt som möjligt utveckla förståelse och riktlinjer för behandling för varierade psykiska problem. KBT och Psykologpraktik AB erbjuder även Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som kan ses som en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). ACT syftar till att hjälpa människor hitta ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till tankar och känslor inte bara för att uppnå en minskning av problem utan för att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. Till processer som man arbetar med inom ACT hör bl.a. villighet, acceptans och mindfulness syftande till att hjälpa oss att reagera mindre ”automatiskt” på det vi känner och tänker och minska olika former av undvikanden som kan riskera onödigt lidande. I samtal och ofta med stöd av olika övningar arbetar man istället mot att kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss.

Behandlingsarbetet utgår alltid från en individuell analys och behandlingsmål. Dessa formuleras gemensamt utifrån varje individs problematik, fungerande och situation och relevanta aktuella vetenskapligt beprövade arbetsmodeller.

Till de övergripande behandlingsprinciperna och KBT-inriktade metodiken räknas:

  • ett strukturerat, målinriktat arbetssätt
  • en mycket aktiv terapeut
  • en terapirelation med fokus på samarbete mellan terapeut och klient
  • en fokusering på nuet, mer än på det förflutna
  • en vetenskaplig utvärdering av metoderna
  • en förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön
  • användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö mellan samtalsträffarna
  • en pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv

Läs gärna mer om de psykologiskt inriktade behandlingsmetoderna som används vid KBT och Psykologpraktik AB via nedanstående länkar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *