Om mig

Det finns många olika aktörer som erbjuder samtalsbehandling med KBT-inriktning…
KBT och Psykologpraktik AB startades och drivs av mig leg. psykolog Karin Gillberg Forss sedan 2010 utifrån en gedigen utbildningsbakgrund, bred yrkeskompetens och lång erfarenhet från varierande psykologspecifika verksamhetsområden. Dessförinnan har jag också mångårig erfarenhet från ett antal andra varierande yrkesområden samt min ursprungliga utbildningsbakgrund som skulptör. Man kan säga att jag till sist valde att gå från att gestalta mänskliga uttrycksformer till att jobba professionellt med människors direkta uttryck.

För att arbeta professionellt med vetenskapligt baserade psykologiskt inriktade kunskaper har jag med start 1992 genomgått en 5-årig yrkesspecifik universitetsförlagd psykologutbildning. Min specifika önskan var att kunna arbeta utifrån moderna forskningsbaserade kunskaper varför jag valde att genomföra min psykologutbildning vid Uppsala Universitet som då var ensamt i Sverige om att erbjuda den evidensbaserade KBT- inriktningen. Som psykolog är man utbildad för att t.ex. ansvara för och genomföra utredningar, bedömningar, behandlingar och utbildningar liksom föreläsningar och ge handledning. Psykologyrket vilar på kunskaper från ett antal områden kring hur det mänskliga psyket och vi människor utvecklas såväl normalt som vad gäller olika former av avvikelser samt hur psykologiskt inriktad problematik kan behandlas. För detta har utbildningen kontinuerligt varvats av såväl teoretiska inslag och examinationer som praktiska tillämpningsmoment. En längre praktikperiod har också genomförts under ledning av en erfaren kollega. Efter avslutad utbildning tog jag anställning för ett praktiskt inriktat tjänstgöringsår under handledning (s.k. PTP-tjänstgöring) vilket resulterade i uppfyllandet av kvalitetskraven för en av Socialstyrelsen godkänd legitimation. Legitimationen befäster således de grundläggande kunskaperna och färdigheterna och är ett krav för att få bedriva psykologbehandling. Detta innebär att verksamheten måste bedrivas och psykologyrket utövas i enlighet med gällande lagar och förordningar för arbete inom det som kallas hälso- och sjukvårdens område. Det betyder att du som klient har rättigheter och skydd t.ex. genom att verksamheten måste omfattas av en patientförsäkring samt lyder under sekretess- och journalföringslagen. Mitt medlemskap i Sveriges Psykologförbund förpliktar också vad gäller att följa riktlinjer för etik och kompetens vid utförandet av psykologiskt inriktat arbete. Som mångårig medlem i Beteendeterapeutiska föreningen finns likaså en regelmässig närhet till evidensbaserade kunskaper och KBT-inriktade principer och riktlinjer.

Min tidigare yrkesutövning som psykolog har kommit att innebära att jag arbetat inom ett antal skilda verksamheter som skolhälsovård, primärvård, barnpsykiatri med inriktning mot neuropsykiatriska svårigheter, allmän vuxenpsykiatri, specialistenhet för affektiva tillstånd som depression och bipolär sjukdom, vuxenhabilitering och hälsoinriktat arbete med inriktning mot smärta samt övervikt och fetma.

Fortbildning inom yrket har varit ett självklart och kontinuerligt inslag under mitt yrkesutövande varför jag deltagit i ett stort antal workshops och utbildningar inom KBT och psykoterapi samt mer specifikt psykologarbete som testning och olika former av verksamhetsutveckling. Under de senaste tio åren har ACT, Acceptance and Commitment Therapy kommit att påverka mitt psykologarbete i allt högre grad såväl teoretiskt som mitt egna förhållningssätt som terapeut via såväl litteratur som genom mitt deltagande i ett stort antal workshops. Som led i min specialisering inom KBT studerar jag nu vid det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning vid Stockholms Universitet.

Sammantaget är det nu mer än 20 år sedan jag började min psykologinriktade karriär som resulterat i en bred och gedigen KBT-inriktad psykologkompetens och den egna verksamheten KBT och Psykologpraktik AB som riktar sig till såväl individer och par samt grupper samt erbjuder olika utbildningsinsatser som föreläsningar och handledning . Med ledorden kompetens, engagemang och tilltro är mitt mål att understödja individers egen kraft och förmåga till utveckling med ett breddat och mer flexibelt agerande som resultat.

Kontakta mig gärna för att närmare diskutera kring just dina behov av en psykologkontakt.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!
För kontakt och tidsbokning klicka här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *