Etik och Juridik

Kvalitetssäkring

KBT och Psykologpraktik AB tillämpar de riktlinjer för kvalitetssäkring och etik som påbjuds av Socialstyrelsen och Psykologförbundet samt genom följande av SBU´s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rekommendationer dvs. evidensbaserade metoder.

KBT och Psykologpraktik AB drivs av en av Socialstyrelsen legitimerad psykolog. Det innebär att vid hälso- och sjukvårdande utredning och behandling skyddas du av lagar och förordningar om någonting skulle gå fel. För psykologen innebär legitimationen ett krav på att denne ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om en legitimerad psykolog befinns olämplig kan legitimationen dras tillbaka av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Psykolog är en skyddad yrkestitel enligt lagen om yrkesutövning på hälso- och sjukvårdens område (LYHS).
Läs mer här »

Etik

KBT och Psykologpraktik AB följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.
Läs mer här »

Sekretess och tystnadsplikt

För KBT och Psykologpraktik AB är respekt för individens integritet en grundläggande princip. Arbetet bedrivs under tystnadsplikt vilket innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och att uppgifter i regel bara får lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande.
Läs mer här »

Journalföring

Alla legitimerade psykologer är enligt lag skyldiga att föra och förvara journaler på alla sina patienter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Bedömningar och behandlingsprocessen ska dokumenteras vilket även möjliggör översyn och klander vid anmälan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *