Om KBT och Psykologpraktik AB

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!

KBT och Psykologpraktik AB är en privat psykologmottagning som erbjuder ett antal olika tjänster inom områden som relaterar till kognitiv beteendeteori eller terapi– KBT och psykologiskt inriktad verksamhet som bedömningar, psykoterapi, rådgivning, coachning, handledning och utbildning.
KBT och Psykologpraktik AB har ursprungligen startats 2010 och drivs av leg. psykolog Karin Gillberg Forss. KBT och Psykologpraktik AB vänder sig såväl till privatpersoner som till företag och offentliga verksamheter och erbjuder korta väntetider och flexibla samtalstider med möjlighet till tidsbokning även kvällstid. Verksamheten är förlagd till den egna mottagningen i väl anpassade lokaler i centrala Örebro med närhet till kommunikationer och parkering.

Leg. psykolog Karin Gillberg Forss har en gedigen utbildningsbakgrund, bred yrkeskompetens och mångårig erfarenhet från varierande psykologspecifika verksamhetsområden. Till dessa hör arbete inom skolhälsovård, primärvård, barnpsykiatri med inriktning mot neuropsykiatriska svårigheter, allmän vuxenpsykiatri, arbete vid specialistenhet för affektiva tillstånd som depression och bipolär sjukdom, vuxenhabilitering och hälsoinriktat arbete med inriktning mot smärta samt övervikt och fetma.

Arbetet tar fasta på kontinuerligt uppdaterad forskning kring hur vi människor tänker, känner och handlar Den teoretiska basen för arbetet är kognitiv beteendeteori (KBT) och inlärningspsykologi som utifrån en vetenskaplig grund och via evidensbaserade metoder anpassas till varje individ och uppdrags specifika frågeställning. En samtalskontakt kan beskrivas som ett aktivt samarbetsprojekt där s.k. beteendeanalyser används för att tydliggöra individuella påverkansfaktorer vilket tillsammans med individuellt uppsatta mål ger en öppenhet och utvärderingsbar tydlighet i arbetet.

Ledorden för verksamheten är kompetens, engagemang och tilltro. Målen är att understödja individers egen kraft och förmåga till utveckling med ett breddat och mer flexibelt agerande som resultat.

Legitimerad psykolog Karin Gillberg Forss och KBT och Psykologpraktik AB är en registrerad legitimerad vårdgivare som står under tillsyn av Socialstyrelsen. Arbetet utförs inom Hälso- och sjukvårdens lagreglerade område och med patientansvarsförsäkring utifrån rådande lagar och regler gällande för t.ex. sekretess och journalföring.

Karin Gillberg Forss och KBT och Psykologpraktik AB är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna,  Föreningen för Sveriges KBT-psykologer Beteendeterapeutiska Föreningen, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT).

OM VERKSAMHETEN_html_m6da5572f OM VERKSAMHETEN_html_2330b95f
OM VERKSAMHETEN_html_187d588b OM VERKSAMHETEN_html_m20b12db8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *